Projekteerimine

Projekteerime hooneväliseid süsteeme:
  • Veevarustus ja kanalisatsiooni torustik
  • Reoveepuhasti
  • Sademevee kanalisatsioonivõrk ja drenaaž
  • Väline tuletõrjeveevarustus
  • Reoveepumpla

Lisaks koostame ka ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalikke projekte.

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-, sajuveekanalisatsiooni- ning drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte.

Projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja koostame väikereoveepuhastite projekte.