Septiku müük ja paigaldus

Mahutite müük ja paigaldus

Pumpla müük, pumpla komponentide müük

Maakütte kollektorite paigaldus
Projekteerime hooneväliseid süsteeme:
  • Veevarustus ja kanalisatsiooni torustik
  • Reoveepuhasti
  • Sademevee kanalisatsioonivõrk ja drenaaž
  • Väline tuletõrjeveevarustus
  • Reoveepumpla

Lisaks koostame ka ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalikke projekte.

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-, sajuveekanalisatsiooni- ning drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte. 

Projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja koostame väikereoveepuhastite projekte.


Tegeleme pumpla ning pumpla komponentide müügiga. Biopuhasti maaletooja. Biopuhasti müük, hooldus, paigaldus. Septiku müük ja paigaldamine. Mahuti müük ning paigaldamine. Pumpla ning pumpla komponentide müük. Maakütte rajamine. Maakütte kollektori paigaldamine. Teostame erinevaid kaevetöid. Kuivendustööd. Imbväljakute rajamine.